Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Mystérium kapitálu proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě

Mystérium kapitálu proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě
Hernando de Soto
Rok vydání:2007
Vydavatelství:Rybka Publishers
ISBN:978-80-87067-20-7
Stran:256
Skladem: na dotaz
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Motivace, úspěch, propagace
Řízení, management, ekonomika
Kód:S01192
Podobné knihy:Umění úspěšné komunikace jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi


Cena 299,00 Kč s 10% DPH


Proč kapitalismus na Západě triumfuje a všude jinde selhává? Světoznámá kniha, která byla přeložena do více než dva­ceti jazyků a v současné době je považována za jedno z klíčových děl v oblasti polito­logie a ekonomie, je mimořádně dů­le­ži­tým pří­spěv­kem do debaty o podstatě naší „kapita­listické“ ci­vi­lizace. Hodina velkého triumfu kapitalismu je ho­dinou jeho krize. Pád Berlínské zdi ukon­čil více než stoleté období politického sou­těžení mezi kapitalismem a komunismem. Kapitalismus se jeví jako jediný myslitelný způsob racionální organizace moderního hospodářství. V daném historickém oka­mži­ku nemá žádná zodpovědná vláda na výběr. Proč tedy kapitalismus přináší prosperitu jen zlomku světové populace? Mystérium kapitálu si klade otázku, proč se země, které po pádu svých absolutistic­kých či totalitních vlád otevřely své eko­no­miky v největší možné míře a provedly všech­na možná opatření, nedočkaly vý­raz­nějšího posunu dopředu. Proč, jak se zdá, je globalizace dobrá pro země, jakou je napří­klad Švýcarsko, ale přináší málo většině lidí v zemích rozvojových a post-sovětských? Čtyři miliardy lidí v rozvojových zemích a post-sovětských zemích nemohou vstupovat do světa globální ekonomiky. Jsou nu­ce­­ni pracovat bez přístupu k právu, nemají žádnou skutečnou právní identitu, natož pak ochranu, nemají přístup k úvěrům, ke kapitálu, a tudíž prakticky žádnou možnost hos­po­dářsky prosperovat. Mají pravdu teoretici, kteří vysvětlují fakt, že kapitalismus v některých částech svě­ta „funguje“ a v jiných nikoli, poukazem na kulturní odlišnosti? Nebo spočívá pro-blém v nedostatečné právní ukotvenosti sta­tu­tu soukromého vlastnictví a ve špatné právní infrastruktuře, jejímž důsledkem je ne­mož­nost s majetkem jakkoliv disponovat a vy­tvářet tak další hodnoty?De Sotovo pátrání po podstatě kapitálu a srovnávací rozbor fungování „kapitalis­mu“ založený na rozsáhlých a dlou­ho­do­bých vý­zkumech v různých zemích světa může in­­­spi­rovat ke kritickému pohledu na evropské i české právní a správní instituce, na brzdy a překážky rozvoje podnikání. Hernando de Soto, zakladatel a prezident Institutu pro svobodu a demokracii se síd­lem v Limě, patří mezi nejvýznamnější myslitele dvacátého a jednadva­cátého století. Byl jedním z hlavních hostů, kterým na­slouchali účastníci setkání v Davosu v lednu 2005. Stal se laureátem Ceny Miltona Fried­mana za propagaci svobody, udělované každé dva roky Institutem Cato. Světová Banka a Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) pro­sa­zují pro rozvojové země řešení, kte­ré Hernando de Soto vypracoval ve své kni­ze Mystérium ka­pitálu a které prak­ticky realizuje v rámci programu Institutu pro svobodu a de­mo­kra­cii.Hernando de Soto je autorem desítek od­borných knih, z nichž nejznámější jsou Mys­­térium kapitálu a Jiná cesta.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku