Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


ANGLIČTINA přehled středoškolské gramatiky

ANGLIČTINA přehled středoškolské gramatiky
Mgr. Helena Navrátilová
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Petra Velanová Vyuka
Stran:160
Skladem: na dotaz
Kategorie:Beletrie, matematika, různé
Cizojazyčné knihy, slovníky
Historie, filozofie
Kód:S00068
Podobné knihy:Skladba češtiny
ANGLIČTINA cvičebnice středoškolské gramatiky
NĚMČINA maturitní témata (kniha a audio CD)
Moderní spisovná arabština I.
OBSAHY A ROZBORY DĚL k literatuře přehled SŠ učiva


Sleva 7% - z ceny 181,00 Kč s DPH
Nová cena 168,00 Kč s 10% DPH6. Anglické gramatické termíny (Grammar Terms)
5. Přehledné tabulky gramatických jevů (Tables of Grammar)
4.2.3 Další možnosti tvoření slov (Other Types of Word Formation)
4.2.2 Skládání (Compounding)
4.2.1 Odvozování (Derivation)
4.2 Tvoření slov (Word Formation)
4.1 Slovní druhy a jejich změna (Parts of Speech and Conversion)
4. Slovní zásoba (Vocabulary)
3.3 Interpunkce (Punctuation)
3.2 Pravopis (Orthography)
3.1 Anglická abeceda (The English Alphabet)
3. Grafická stránka jazyka (Graphic Representation of English)
2.1.3 Prozódie (Prosody)
2.1.2 Výslovnost souhlásek (Pronunciation of Consonants)
2.1.1 Výslovnost samohlásek (Pronunciation of Vowels)
2.1 Stručná pravidla anglické výslovnosti (Basic Rules of English Pronunciation)
2. Zvuková stránka jazyka (English Phonetics and Phonology)
1.3 Jazyk jako systém (The Language as a System)
1.2.3 Další jazykové varianty (Other Language Varieties)
1.2.2 Americká angličtina (American English)
1.2.1 Britská angličtina (British English)
1.2 Varianty angličtiny (Varieties of the English Language)
1.1 Historie anglického jazyka (History of the English Language)
1. Jazyk, řeč, komunikace (Language, Speech, Communication)
III. Přílohová část (Appendix)
3.2.6.7 Věty příslovečné přípustkové (Adverbial Clauses of Concession)
3.2.6.6 Věty příslovečné podmínkové (Adverbial Clauses of Condition/Conditional Clauses)
3.2.6.5 Věty příslovečné účelové (Adverbial Clauses of Purpose)
3.2.6.4 Věty příslovečné příčinné (Adverbial Clauses of Cause or Reason)
3.2.6.3 Věty příslovečné způsobové (Adverbial Clauses of Manner)
3.2.6.2 Věty příslovečné místní (Adverbial Clauses of Place)
3.2.6.1 Věty příslovečné časové (Adverbial Clauses of Time)
3.2.6 Věty příslovečné (Adverbial Clauses)
3.2.5 Věty doplňkové (Predicative Clauses)
3.2.4 Věty přívlastkové (Attributive Clauses)
3.2.3 Nepřímá řeč a souslednost časů (Reported Speech and Sequence of Tenses)
3.2.2 Věty předmětné (Object Clauses)
3.2.1 Věty podmětné (Subject Clauses)
3.2 Souvětí podřadné (Complex Sentence)
3.1.4 Poměr příčinný/důvodový (Causal)
3.1.3 Poměr vylučovací (Disjunctive)
3.1.2 Poměr odporovací (Adversative)
3.1.1 Poměr slučovací (Copulative)
3.1 Souvětí souřadné (Compound Sentence)
3. Souvětí (Composite Sentence)
2.2.3 Věty se slovesem v trpném rodě (Sentences with a Verb in Passive Mood)
2.2.2 Věty se slovesem plnovýznamovým v činném rodě (Sentences with a Lexical Verb in Active Mood)
2.2.1 Věty se slovesem sponovým (Sentences with a Linking Verb)
2.2 Základní větné typy podle syntaktické stavby věty (Basic Sentence Patterns According to the Sentence Structure)
2.1.6 Vyjádření záporu (Negation)
2.1.5 Věta přací (Wish-Clause)
2.1.4 Věta zvolací (Exclamatory Sentence)
2.1.3 Věta rozkazovací (Imperative Sentence)
2.1.2.1 Tázací dovětky (Question Tags)
2.1.2 Věta tázací (Interrogative Sentence)
2.1.1 Věta oznamovací (Declarative Sentence)
2.1 Základní větné typy podle záměru mluvčího (Basic Types of Sentences According to the Intention of the Speaker)
2. Věta jednoduchá (Simple Sentence)
1.5 Mluvnicky izolované větné členy (Syntactically Isolated Sentence Members)
1.4 Několikanásobné větné členy (Multiple Parts of the Sentence)
1.3.5 Doplněk (Complement)
1.3.4 Přístavek (Apposition)
1.3.3 Příslovečné určení (Adverbial Modifiers)
1.3.2 Přívlastek (Attribute)
1.3.1 Předmět (Object)
1.3 Rozvíjející větné členy (Secondary Parts of the Sentence)
1.2.3 Shoda podmětu s přísudkem (Subject-Predicate-Agreement)
1.2.2 Přísudek (Predicate)
1.2.1 Podmět (Subject)
1.2 Základní větné členy (Principal Parts of the Sentence)
1.1 Pořádek slov ve větě jednoduché (Word Order in the Simple Sentence)
1. Větné členy (Parts of the Sentence)
II. Větná skladba (Syntax)
9.2 Sekundární citoslovce (Secondary Interjections)
9.1 Primární citoslovce (Primary Interjections)
9. Citoslovce (Interjections)
8.2 Spojky podřadicí (Subordinating Conjunctions)
8.1 Spojky souřadicí (Coordinating Conjunctions)
8. Spojky (Conjunctions)
7.3 Předložky souslovné (Prepositional Collocations)
7.2 Předložky složené (Compound Prepositions)
7.1 Předložky samostatné (One-Word-Prepositions)
7. Předložky (Prepositions)
6.5 Další výrazy množství (Other Expressions of Quantity)
6.4 Hodiny a vyjádření času (Telling Time)
6.3 Číslovky násobné (Multiplicative Numerals)
6.2 Číslovky řadové (Ordinal Numerals)
6.1.5 Početní výrazy (Arithmetic Expressions)
6.1.4 Procenta (Percentage)
6.1.3 Zlomky (Fractions)
6.1.2 Desetinná čísla (Decimal Numbers)
6.1.1 Nula (Zero)
6.1 Číslovky základní (Cardinal Numerals)
6. Číslovky (Numerals)
5.3 Stupňování příslovcí (Comparative and Superlative Forms of Adverbs)
5.2.7 Příslovce souslovná (Adverbial Collocations)
5.2.6 Příslovce složená (Compound Adverbs)
5.2.5 Příslovce formálně shodná s předložkami (Adverbs with the Form of Prepositions)
5.2.4 Příslovce a přídavná jména se shodným tvarem (Adverbs and Adjectives with the Same Form)
5.2.3 Příslovce prostá (Primary Adverbs)
5.2.2 Další příslovečné přípony (Other Adverbial Suffixes)
5.2.1 Příslovce odvozená od přídavných jmen (Adverbs Derived from Adjectives)
5.2 Rozdělení příslovcí podle tvaru (Categories of Adverbs According to Their Form)
5.1 Tvary příslovcí a adverbiální sufixy (Forms of Adverbs and Adverbial Suffixes)
5. Příslovce (Adverbs)
4.6 Přídavná jména končící na -ed a -ing (Adjectives Ending with -ed and -ing)
4.5 Možnosti doplnění přídavných jmen, ustálená spojení (Complementation of Adjectives, Fixed Phrases)
4.4.2 Nepravidelné stupňování přídavných jmen (Irregular Comparison of Adjectives)
4.4.1 Pravidelné stupňování přídavných jmen (Regular Comparison of Adjectives)
4.4 Stupňování přídavných jmen (Comparison of Adjectives)
4.3 Přídavné jméno v přísudku (Adjective as a Part of Predicate)
4.2 Přídavné jméno v přívlastku (Adjective as a Part of Attribute)
4.1 Tvary přídavných jmen a adjektivní sufixy (Forms of Adjectives and Adjectival Suffixes)
4. Přídavná jména (Adjectives)
3.8 Zájmena neurčitá (Indefinite Pronouns)
3.7 Zájmena vztažná (Relative Pronouns)
3.6 Zájmena tázací (Interrogative Pronouns)
3.5 Zájmena ukazovací (Demonstrative Pronouns)
3.4 Zájmena reciproční (Reciprocal Pronouns)
3.3 Zájmena zvratná a zdůrazňovací (Reflexive and Intensive Pronouns)
3.2 Zájmena přivlastňovací (Possessive Pronouns)
3.1.1 Zájmeno it (The Pronoun It)
3.1 Zájmena osobní (Personal Pronouns)
3. Zájmena (Pronouns)
2.6.2 Vlastní jména zeměpisná (Geographical Names)
2.6.1 Vlastní jména osobní (Proper Names)
2.6 Vlastní jména (Proper Nouns)
2.5.1 Přivlastňovací pád (Possessive Case)
2.5 Pád (Case)
2.4 Rod (Gender)
2.3.3 Člen nulový (Zero Article)
2.3.2 Člen neurčitý (Indefinite Article)
2.3.1 Člen určitý (Definite Article)
2.3 Určenost (Definiteness)
2.2.3 Vyjádření množství (Expressions of Quantity)
2.2.2 Tvoření množného čísla (Means of Expressing the Plural)
2.2.1 Užívání členu (Use of Article)
2.2 Počitatelnost (Countability)
2.1 Číslo (Number)
2. Podstatná jména (Nouns)
(Use of the Conditional in Conditional Sentences - Syntactic Point of View)
1.6.1 Užití podmiňovacího způsobu v podmínkové větě - syntaktické hledisko
1.6 Podmiňovací způsob (Conditional)
1.5 Rozkazovací způsob (Imperative)
1.4.5.5 Předbudoucí čas (Future Perfect)
1.4.5.4 Další možnosti vyjádření budoucnosti - opisem (Other Possibilities of Expressing the Future - Circumlocution)
1.4.5.3 Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti (Present Continuous Expressing the Future)
1.4.5.2 Will a shall (Will and Shall)
1.4.5.1 Be Going to
1.4.5 Vyjádření budoucnosti (Expressing the Future)
1.4.4.7 Tvar used to (Used to)
1.4.4.6 Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous)
1.4.4.5 Předminulý čas (Past Perfect)
1.4.4.4 Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous)
1.4.4.3 Předpřítomný čas (Present Perfect)
1.4.4.2 Minulý čas průběhový (Past Continuous)
1.4.4.1 Minulý čas prostý (Past Simple)
1.4.4 Minulé časy (Past Tenses)
1.4.3.2 Přítomný čas průběhový (Present Continuous)
1.4.3.1 Přítomný čas prostý (Present Simple)
1.4.3 Přítomné časy (Present Tenses)
1.4.2 Prosté a průběhové časování (Simple Form and Continuous Form)
1.4.1 Infinitiv (Infinitive)
1.4 Čas (Tense)
1.3 Významová slovesa (Lexical Verbs)
1.2.4 Minulý čas modálních sloves (Past Tense of Modal Verbs)
1.2.3 Významový obsah modálních sloves (Meaning of Modal Verbs)
1.2.2 Tvoření záporu a otázky u modálních sloves (Negation and Question with Modal Verbs)
1.2.1 Časování modálních sloves (Conjugation of Modal Verbs)
1.2 Modální (způsobová) slovesa (Modal Verbs)
1.1.5.2 Sloveso shall/should jako modální sloveso (The Verb Shall/Should as a Modal Verb)
1.1.5.1 Will jako modální sloveso (Will as a Modal Verb)
1.1.5 Slovesa will a shall jako modální (The Verbs Will and Shall as Modal Verbs)
1.1.4.2 Sloveso shall (The Verb Shall)
1.1.4.1 Sloveso will (The Verb Will)
1.1.4 Slovesa will a shall jako futurální (The Verbs Will and Shall for Expressing the Future)
1.1.3 Sloveso to do (The Verb to Do)
1.1.2.1 Have a have got (Have and Have Got)
1.1.2 Sloveso to have (The Verb to Have)
1.1.1.6 Zápor (Negation)
1.1.1.5 Otázka (Question)
1.1.1.4 Příčestí minulé a složené časy (Past Participle and Compound Tenses)
1.1.1.3 Budoucí čas (Future Tense)
1.1.1.2 Minulý čas (Past Simple)
1.1.1.1 Přítomný čas (Present Simple)
1.1.1 Sloveso to be (The Verb to Be)
1.1 Pomocná slovesa (Auxiliary Verbs)
1. Anglická slovesa (English Verbs)
I. Tvarosloví (Morphology)
Obsah:
Obsah publikace Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.
Četná praktická cvičení k těmto kapitolám pomohou lépe zvládnout teorii a rozšiřují stávající slovní zásobu.
Pozornost je při výkladu věnována jak slovním druhům, tak i základním syntaktickým strukturám, což je důležitým předpokladem pro pochopení a osvojení si anglického gramatického systému.
V přílohové části jsou shrnuty základní údaje o anglickém jazyce jako systému, jeho historickém vývoji i o současných vývojových tendencích. Součástí přílohové části jsou i přehledné tabulky gramatických jevů, usnadňující studentům orientaci v pravidlech i výjimkách anglické gramatiky.
Jednotlivé kapitoly jsou řazeny systematicky dle slovních druhů v části morfologické a dle základních větných komponent a větných typů v části syntaktické.
Přehled i cvičebnice gramatiky se shodují v obsahu a chronologii probíraných jevů, čímž je usnadněna práce s oběma učebnicemi a orientace v nich. Výklad stručně shrnuje učivo probírané v průběhu studia anglického jazyka na středních školách a obsahuje základní přehled gramatiky angličtiny k maturitě.
Obě učebnice jsou koncipovány na základě Katalogů požadavků pro anglický jazyk k nové podobě maturitní zkoušky schválených MŠMT ČR.
Tato kniha vychází současně s Angličtinou - cvičebnicí středoškolské gramatiky.
Nespornou předností učebnice je množství příkladů, které názorně demonstrují teoretický výklad.
Učebnice klade velký důraz na praktické osvojení základní gramatiky na úrovni odpovídající znalostem požadovaným u maturitních zkoušek, kromě toho rovněž nabízí bohatou zásobu gramatické terminologie, která je v závěru knihy k dispozici v abecedně řazeném dvojjazyčném seznamu.
Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však také využít jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku