Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Management - základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita

Management - základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita


Inovované a aktualizované vydání klíčové domácí monografie na téma managementu představuje jak základní a tradiční, tak i aktuální a nová témata, s nimiž se vyrovnává jak teorie, tak i praxe moderního managementu. Kniha se uplatňuje nejen jako základní studijní materiál v mnoha kursech managementu na vysokých školách manažerského a ekonomického směru, ale i v dalších programech manažerského vzdělávání. Současně je zpracována i vzhledem k potřebám pracovníků praxe a jejich dalšího kvalifikačního růstu.

Kniha je tak určena široké uživatelské obci - jak těm čtenářům, kteří potřebují získat potřebný přehled o moderním managementu, tak těm, kteří si čas od času potřebují ujasnit či potvrdit své stanovisko k řešenému problému.
Monografie prof. Jaromíra Vebera, vedoucího katedry podnikového managementu a děkana podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze, a týmu jeho spoluautorů představuje zdařilý pokus o celistvý pohled na moderní management a jeho roli v soudobé společnosti.
Užitečnou součástí publikace je i seznam manažerských výrazů, resp. výkladový slovníček častých anglických pojmů užívaných v managementu.
Soupis nejdůležitější literatury ke každé části pak poskytuje vodítko k případnému dalšímu hlubšímu studiu.
Každou z částí knihy uzavírá výstižné a hutné shrnutí hlavních myšlenek, což spolu s množstvím obrázků, schémat a tabulek a věcným rejstříkem přispívá k přehlednosti knihy a k snadné orientaci v ní.
Výklad se soustřeďuje na faktory, které ovlivňují prosperitu organizace, prezentovány jsou i netradiční názory na měření a hodnocení výkonnosti firmy a závěr části je věnován doporučením, jak předcházet krizovému vývoji, popř. jak řešit krizovou situaci firmy.
Poslední, čtvrtá část knihy je zaměřena na úsilí o prosperitu organizací.
Obsahem třetí část publikace jsou vybrané soudobé manažerské přístupy, jako jsou strategický management, management změn, procesní řízení, řízení vztahů se zákazníky, management rizika. Větší prostor byl poskytnut i otázkám posilování identity firmy a společenské odpovědnosti firem.
Druhá část je věnována provoznímu managementu. Soustřeďuje se na problematiku managementu produktového portfolia, pojednává o úloze standardizace, která by měla nalézt svůj odraz v normativní základně řízení, jsou naznačeny hlavní směry, jimiž by se mělo ubírat řízení provozních činností firmy, přičemž pochopitelně nemůže být opomenut tlak na management kvality, environmentálních souvislostí a důsledků činnosti firmy a bezpečnosti práce.
závěrečná pasáž první části je věnována stručnému přehledu vývoje managementu jako disciplíny, a to s akcentem na současný vliv globalizace na management a na úlohu manažera v mezinárodním prostředí.
Samostatně je rozvedena funkce organizování (a správy společností),
První část je zaměřena na základy managementu a přináší výklad základních manažerských aktivit (funkcí), jak jsou obvykle pojímány v učebnicích managementu.
Oproti původnímu vydání autoři podstatně změnili strukturu i obsah publikace a její text rozdělili do čtyř částí.
zpracovat publikaci o managementu, která by sloužila při výuce na vysokých školách a zároveň poskytovala užitečné poznatky pro praxi, přičemž publikaci současně adresuje jak manažerům v podnikových organizacích, tak i vedoucím pracovníkům (manažerům) neziskových organizací a orgánů veřejné správy.
Zároveň si klade i další ambiciózní cíle:
- prezentovat tradiční témata na úrovni soudobých poznatků a přehledně uvést nebo alespoň zmínit vše nové, co je podstatné pro další vývoj managementu.
Snahou autorského kolektivu bylo obsáhnout oba pohledy
přičemž prvořadým účelem a klíčovým imperativem řízení organizací je odpovědná správa a efektivní využívání, rozvíjení a zhodnocování disponibilních zdrojů organizace (organizační jednotky) a zajišťování její současné a budoucí prosperity.
- management je univerzální disciplína, která je v moderní společnosti relevantní nejen pro podnikatelské subjekty, ale stejně tak i pro ostatní druhy a typy organizací, a to včetně organizací neziskových a orgánů a institucí veřejné správy,
Kniha koncepčně navazuje na předchozí úspěšné monumentální dílo a dále prohlubuje (a aktualizuje) jeho hlavní důrazy :

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku