Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví
KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Z kroniky Akaša

Z kroniky Akaša

Na zcela počáteční epochy Země se dá, podle Steinerova pojetí, sotva použít našeho moderního pojmu času, orientovaného podle fyzikálního pohybu. Tyto fáze vývoje Země a lidstva se podobají spíše "stavům" než časově měřitelným průběhům. Co nazýváme dnes "časem", nelze patrně aplikovat na vývoj dříve než od atlantské epochy, v nejlepším případě od pozdní doby lemurské.
6. a 7. - dvě budoucí poatlantské kultury (3573-5733) a (5733-7893)
5. pátá poatlantská (1413-3573) kultura
4. čtvrtá poatlantská (747 př. Kr.-1413 po Kr.) neboli řecko-latinská kultura
3. třetí poatlantská (2907-747 př. Kr.) neboli egyptsko-chaldejská kultura
2. druhá poatlantská (5067-2907 př. Kr.) neboli prvotní perská kultura
1. první poatlantská (7227-5067 př. Kr.) neboli prvotní indická kultura
Naše vlastní poatlantská doba se dělí na těchto sedm kulturních epoch nebo kultur:
6. a 7. - dvě budoucí epochy
5. poatlantská epocha
4. atlantská epocha
3. lemurská epocha
2. hyperborejská epocha
1. polární epocha
Pro historický vývoj lidstva na Zemi jsou důležité menší časové úseky (zmíněné fáze a podfáze čtvrtého formového stavu). Ve Steinerově podání mají tato jména: Sedm dob nebo epoch (dříve hlavních ras): základní rasy)
Sedm dob nebo epoch
V "Tajné vědě" se o tomto členění sice ještě zmiňuje, jinak ale je spíše zapracovává do textu v rámci svého vyprávění. Hlavní důraz je v této knize na sedmi planetárních ztělesněních a potom především na fázích vlastních zemských dějin.
Také v článcích, které jsou shrnuty pod názvem "Z kroniky akáša", se Steiner ještě dalekosáhle drží tohoto rozvržení.
S ohledem na své posluchačstvo Steiner v počátečních esoterních přednáškách ještě velmi přihlížel k této kostře vývoje světa a lidstva, tak důležité pro theosofy.
Čtvrtý formový stav, kterým Země právě prochází, se opět člení v sedm "období" nebo "epoch", nazývaných v theosofickém jazyku také "hlavní rasy" nebo "základní rasy", a každé období je rozděleno na sedm "kulturních epoch" nebo "kultur", nazývaných theosoficky "podrasy".
Z tohoto zpevnění půjde Země v budoucnu dalšími formovými a životními stavy opět vstříc duchovnějším formám existence a v budoucích planetárních vtěleních proto už také nebude existovat pevná hmota na způsob dnešní hmoty nerostné.
Naše Země je čtvrtým (středním) ze sedmi planetárních vtělení. Je nyní ve čtvrtém životním stavu a v něm ve čtvrtém (fyzickém) formovém stavu. To znamená, že v celku světového vývoje žijeme ve fázi nejintenzivnějšího zhuštění.
Mezi jednotlivá planetární vtělení se pokaždé vsouvá velká pralaja, přestávka klidu, během níž se vývoj vrací do čistě duchovního stavu. Životní stavy jsou obdobně odděleny "malou pralajou".
7. stav archetypický nebo praobrazný
6. stav intelektuální
5. stav plastický
4. stav fyzický
3. stav astrální
2. stav ropa
1. stav arúpa
Každý životní stav se člení v sedm "menších oběhů" nebo stavů formových (glóbů):
7. říše lidská
6. říše živočišná
5. říše rostlinná
4. říše nerostná
3. třetí elementární říše
2. druhá elementární říše
1. první elementární říše
Každé planetární vtělení se člení v sedm "malých oběhů" nebo životních stavů (říší, životních říší, okruhů):
7. stav vulkánský (spirituální vědomí, vědomé univerzální vědomí)
6. stav venušinský (vědomí nad psychické, vědomé spánkové vědomí)
5. stav jupiterský (vědomí psychické, vědomé obrazné vědomí)
4. stav zemský (vědomí bdělé, neboli předmětné)
3. stav měsíční (vědomí snové, neboli obrazné)
2. stav sluneční (vědomí hlubokého spánku, neboli bezesné)
1. stav saturnský (stav transu, neboli univerzální vědomí)
Sedm planetárních stavů lidského vědomí
A tyto "malé oběhy" se dělí opět v "menší oběhy", "formové stavy" nebo v theosofickém jazyce "glóby". Z toho vyplývá toto následující členění: největší fáze, zvané také "velké oběhy", tvoří oněch sedm planetárních vtělení nebo planetárních stavů (jim odpovídá - jak je uvedeno v závorkách - sedm planetárních stavů lidského vědomí:
Těchto sedm planetárních vtělení, popř. stavů, se dělí pokaždé v sedm "malých oběhů", "životních stavů", "říší" nebo "životních říší", theosoficky zvaných i "okruhů" ("Runden").
Každému planetárnímu vtělení odpovídá i určitý planetární stav vědomí člověka.
Byly to starý Saturn, staré Slunce a starý Měsíc; ještě tři planetární vtělení budou následovat Jupiter; Venuše a Vulkán. (tyto minulé a ještě budoucí stavy nemají přímý vztah k současným nebeským tělesům tohoto jména)
Podle Steinerova líčení prošla naše planeta Země před přítomným vtělením třemi jinými "planetárními stavy", "planetárními vtěleními" nebo "planetárními vývojovými stupni".
Tyto dějiny jsou samozřejmě zachyceny jinými písmeny, než těmi, kterými píšeme. Pro někoho, kdo se ještě nemůže o reálnosti duchovního světa přesvědčit vlastní zkušeností, se to může jevit jako něco fantastického.
Dějiny vývoje člověka a vývojové stavy země jsou zachyceny v tzv. kronice Akaša.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku