Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

KNIHY PRO VÁS SHÁNÍME, VYKUPUJEME A ZASÍLÁME KAMKOLIV

Přihlášení - Registrace

Pozoruhodné knihy Dárkové předměty Obchodní podmínky Kontakt


Prométheus a Uran - atrologický esej o archetypickém významu planety Uran

Prométheus a Uran - atrologický esej o archetypickém významu planety Uran


Autor je docentem filosofie a psychologie na Kalifornském institutě integrálních studií, kde spolu se Stanislavem Grofem vede kurs Psýcha a kosmos. Ve své knize přichází s myšlenkou, že význam planety Uran koresponduje spíše s mýtickou postavou Prométhea než s bohem Úranem řecké mytologie. pro tuto svou hypotézu přináší množství zajímavých a přesvědčivých příkladů z oblasti vědy, techniky, literatury a umění. Jeho neobyčejně podnětná studie je určena nejen astrologům, ale také zájemcům o širší souvislosti vesmíru a lidské kultury z hlediska hermetické zásady ”Jak nahoře, tak i dole”. Pokud si někdo klade otázku, zda astrologie opírající se o jungovské pojetí synchronicity může přinášet relevantní poznatky z dějin lidské kultury, je tato Tarnasova kniha nejvhodnějším úvodem do vážného studia současné astrologie.

Výňatek z knihy:

Do této skupiny rovněž patří vyni­kající myslitelé, jako jsou například britští vzdělanci Alfred North Whitehead, Bertrand Russell a John Maynard Keynes; z psychoanalytiků pak Otto Rank, Melanie Kleinová, Wilhelm Reich, Fritz Perls a James Hillman - ti všichni revoltovali proti ortodoxní psychoanalytické škole (jakou představoval nakonec i Freud sám).
Patří sem rovněž Abraham Lincoln a Charles Darwin, kteří se narodili ve stejný den (12. února 1809) - oba vynikali břitkým myšlením a nezávislostí stejně jako výmluvností ve službách revolučních převratů ve společnosti a ve vědě. Mezi historiky jsou to jak Spengler, tak i Toynbee.
Opět jsem nalezl množství pozoruhodných korelací. Pět velkých postav německé filosofie a literatury - Goethe, Schiller, Hegel, Nietzsche a Heidegger - ti všichni se narodili s touto kombinací planet v hlavních aspektech. Totéž platí i pro přední představitele Osvícenství - Voltaira, Diderota, Huma a Franklina. Do této skupiny patří také hlavní intelektuální architekti Americké revoluce a Ústavy - Madison, Jefferson a Franklin.
Zvlášť zajímavou skupinu v této souvislosti tvoří li­dé narození s hlavními aspekty mezi Uranem a Merkurem. Merkur je symbolicky spojován s intelektem a komunikací, a tak jsem pátral po korelacích Uran-Merkur mezi osobnostmi, které vynikaly nezávislým a pronikavým myšlením, prosluly převratnými teoriemi a nápady a revolučními idejemi a projevovaly neobyčejnou schopnost komunikace, slovesné nadání, vynalézavost na poli jazykovědy a komunikace a které se staly tvůrci vynikajících literárních a jiných slovesných děl.
Zjistil jsem, že nekonvenční milostné vztahy jsou zde prvořadým tématem uměleckých děl i života tvůrců takových děl. To se týká nejen Shelleyho a Wagnera, ale také Tolstého, Dostojevského, Čechova, Verdiho, Feydeaua, Pasternaka a T. H. Whita, kteří mají všichni v horoskopu některý z hlavních aspektů Urana a Venuše. Toto téma se rovněž často objevuje v divadelních hrách a v básních W. Shakespeara. Předpokládá se, že Shakespeare se narodil mezi 21. a 23. dubnem 1564, a během všech těchto tří dnů byla Venuše v těsné oposici k Uranovi. V díle uvedených umělců se velmi často vyskytují také další dvě témata související s kombinací Venuše a Urana - láska na první pohled a spása skrze lásku.
Vyjdeme-li z předpokladu, že Venuše symbolicky souvisí s romantickou láskou a Uran se svobodou a vzpourou, vzniká zajímavá otázka, jak se aspekty mezi těmito dvěma planetami projevují v případech odmítání platných společenských konvencí, například při navazování nemanželských vztahů nebo vůbec v případech, které odsuzuje veřejné mínění a rodičovská autorita.
William Blake má Urana v sextilu s Venuší a také v jeho tvorbě můžeme spatřovat úzkou souvislost mezi uměním a revolucí, víru v duchovní osvobození skrze umění a smyslovou zkušenost. V jeho vlastní nové metodě iluminované rytiny se snoubí umělecký výraz s technickým vynálezem. Zaujalo mě také to, že filosofem, který má hlavní aspekt mezi Uranem a Venuší, je Schopenhauer, který zastával názor, že umění a estetická kontemplace jsou hlavní oblastí lidské zkušenosti, v nichž se člověk může odpoutat od tíhy své existence.
Toto zjevné spojení prométheovské vzpoury a hnutí za svobodu s Venušinou krásou a láskou je rovněž patrné v tvorbě Richarda Wagnera, zejména v jeho opeře Tristan a Isolda; Wagner má v horoskopu Urana v hlavních aspektech jak s Venuší, tak i se Sluncem. Wagnerovi jde v jeho tvorbě o "osvobození skrze umění" a o reformu hudebních forem, což opět ukazuje na spojení archetypu Prométhea a Venuše.
V případě ostatních umělců a spisovatelů, v jejichž horoskopu jsou konstelace Venuše v hlavních aspektech s Uranem, bylo možné ve všech případech sledovat spojení mezi Venuší a Prométheem a volbou zpracovávané tématiky. Například Shelley, jenž měl Urana v konjunkci s Venuší a Sluncem, vylíčil Prométhea ve své básni Odpoutaný Prométheus jako bojovníka za svobodu, lásku a krásu v zájmu celého lidstva.
na jedné straně je Leonardův Kristus z Poslední večeře Páně - vážný a pln starostí o své učedníky - a Raffaelův v jeho Disputa, na druhé rozhněvaný a bojovný Kristus Michelangelův na jeho malbě Posledního soudu.
Kdežto umělecké výtvory Michelangelovy jsou jak výběrem námětů, tak i způsobem provedení mnohem více maskulinní. To se vztahuje nejen na již uváděné příklady Davida a Mojžíše, ale také na Adama a Stvořitele v Sixtinské kapli a dokonce i na některé jeho ženské postavy. Tento archetypický rozdíl je rovněž patrný, když porovnáme, jak rozdílným způsobem tito tři umělci pojednali tutéž prométheovskou postavu, postavu Krista:
V tom se také pravděpodobně odrážel výběr jeho uměleckých témat, což se týká zejména sochy Davida a Mojžíše. To jsou postavy spojované se zápasem o osvobození židovského národa z cizí nadvlády a představují tedy spojení Marta a Prométhea. Ačkoli při rozboru uměleckého díla je nutno vzít v úvahu řadu dalších významných faktorů, je jistě zajímavé, že Leonardo a Raffael, kteří mají v horoskopu výrazně postavenou Venuši a Lunu, se ve své umělecké tvorbě soustřeďovali na ženskou krásu a na to, co je jemné a mírné, na zobrazování panenskosti dívek, Madon a andělů, a pokud zobrazovali mužské postavy, vždy zdůrazňovali jemnější rysy jejich vzezření.
Zajímavý příklad "kompromisu" mezi konstelacemi Venuše-Uran a Mars-Uran představuje Michelangelo, třetí největší renesanční umělec vedle Leonarda a Raffaela. Zatímco Michelangelo se narodil s Venuší ve středním bodu s Uranem (VE/UR=JU 1°16"), dominantnější planetou byl v této souvislosti Mars, neboť Michelangelo měl Marta v konjunkci se Sluncem a v trigonu s Uranem. (Označení VE/UR = JU 1° znamená, že Jupiter vytváří v tomto horoskopu jeden z hlavních aspektů ke střednímu bodu, tj. k poloviční vzdálenosti mezi Venuší a Uranem; pozn. překl.)
A to nejen z hlediska jeho jedinečného uměleckého génia, ale také pro jeho četné technické inovace v umění, jeho teorii a praxi toho, co označoval jako "vědu o malířství" a z obecnějšího hlediska také pro jeho celoživotní syntézu umění a vědeckých vynálezů. Všiml jsem si, že celá řada dalších umělců má v horoskopu Venuši a Urana v hlavních aspektech, například Raffael, Rembrandt a Monet.
Kombinace Urana s Venuší byla rovněž přesvědčivá. Vyjdeme-li ze symbolického spojení Venuše s krásou a uměním a podíváme-li se do horoskopu Leonarda da Vinci, zjistíme, že je zde sextil mezi Uranem a Venuší. A tak jako Napoleona lze pokládat za ztělesnění archetypické syntézy Prométhea a Marta, lze Leonarda da Vinci pokládat za ideálního představitele Prométhea ve spojení s Venuší.
Také mě zaujalo, když jsem zjistil, že Nietzsche, filosof, který se vyznačoval militantností a agresivitou svého intelektuálního buřičství, měl v horoskopu Urana v těsné oposici s konjunkcí Marta a Merkura. V těchto a podobných příkladech naznačovaly aspekty mezi Uranem a Martem spojení martovských impulsů asertivity, agresivity a militantních sklonů s prométheovským úsilím o radikální změnu, revoluci a osvobozenecká hnutí.
Zjistil jsem, že v Napoleonově horoskopu je Uran s Martem v téměř přesném trigonu. (Všechny uváděné údaje týkající se aspektů v nativním horoskopu včetně orbitu jsou uvedeny na konci této kapitoly.) Podobně se ukázalo, že také Lenin a Mao Ce-Tung - dva muži, kteří stáli v čele dvou největších revolucí 20. století a byli zároveň přední teoretikové násilné revoluce -, měli v horoskopu Urana v jednom z hlavních aspektů s Martem.
Jestliže se nyní soustředíme na aspekty Urana a Mar­ta a vezmeme v úvahu, že se to týká spojení prométheovských sklonů s archetypem válečníka, první, kdo nás napadne, je Napoleon, v jehož životě vystupují do popředí mimořádné vojenské schopnosti a šíření Francouzské revoluce.
Zmínil jsem se již o zajímavých rozdílech vznika­jí­cích při manifestaci prométheovského archetypu v sou­vislosti s aspekty Uran-Slunce a Uran-Luna v na­tivním horoskopu. Viděli jsme, jak Jungův zájem o ženskou stránku lidské psýchy koincidoval s aspektem Urana k Luně v jeho horoskopu, zatímco Freud se v souladu se svým aspektem Uran-Slunce rozhodující měrou za­býval maskulinní stránkou lidské psychiky.
To by vedlo k mnohem celistvějšímu a přesnějšímu obrazu zkoumaných horoskopů, než jakou nabízí tato studie. To je ovšem cena, kterou je nutno platit při jakékoli analýze, při níž se celek rozštěpí na jednotlivé části, aby bylo možné je prozkoumat a lépe jim porozumět.
V zájmu jasnosti a jednoduchosti jsem se zde omezil pouze na hlavní aspekty Urana v nativním horoskopu, aniž rozlišuji mezi jednotlivými druhy aspektů (konjunkce, kvadrát atd.) a aniž si všímám mnoha dalších relevantních faktorů, které je nezbytné vzít na zřetel při rozboru horoskopu. Všechny příklady uváděné v textu by bylo nutné prostudovat v co nejširších souvislostech a vzít při tom v úvahu všechny další aspekty daných planet, střední body atd.
Znovu bych chtěl zdůraznit, že si uvědomuji zjednodušení, k němuž dochází při redukované analýze určitých konstelací, bez vztahu ke složitému celku horoskopu.
Ještě předtím, v první části eseje, jsem popsal, jak jsem postupoval při zkoumání těchto korelací mezi planetou Uranem a archetypem Prométhea. Protože v těchto dvou prvních částech eseje jsem se soustředil na nativní aspekty Urana se Sluncem a Lunou, chtěl bych nyní obrátit svou pozornost na aspekty planety Uran k ostatním planetám - Marsu, Venuši a Merkuru. Tyto aspekty nám mohou ukázat další případy korelací mezi archetypem Prométhea a různými aspekty transitujícího Urana k těmto planetám.
Ve druhé části eseje jsem prozkoumal celou řadu významných událostí, které způsobily převrat ve vědě a filosofii - Freudovy první velké psychoanalytické objevy, Galileovo první pohlédnutí na noční oblohu, Newtonovo sepsání Principia, Darwinův objev teorie vývoje, Einsteinův objev speciální teorie relativity a některé další. Všechny tyto převratné události měly jednoznačně prométheovský charakter a všechny koincidovaly s hlavními aspekty transitujícího Urana v jejich horoskopu.
V prvních dvou částech tohoto eseje jsem uváděl množství dokladů svědčících o oprávněnosti předpokladu, že archetypickou postavou korespondující s planetou Uranem není Úranos řecké mytologie, tento poněkud despotický vládce nebes a manžel Gáii, ale spíše Prométheus - dokonalý mytický představitel vzpoury, revoluce, technických a vědeckých inovací a touhy po svobodě a změně.
Aspekty Urana a vnitřních planet

Prométheus a Uran ve vývoji vědomí
Cyklus Uran-Neptun
4. Prométheus a astrologie
3.Aspekty Urana a vnitřních planet
2.Cyklus Urana
Konjunkce Urana a Pluta v šedesátých letech
Aspekty Luna-Uran v nativním horoskopu
Aspekty Slunce-Uran v nativních horoskopu
Nová planeta
Planety a archetypy
1.Uran a Prométheus

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku